fbpx

תוספת שלישית לחוק דיני העבודה וכיצד בודק שכר יכול לסייע?

השינוי הגדול שהחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה חולל הינו העברת האחריות לתשלומי שכר והתנאים הסוציאליים של עובדי חברות קבלן למזמין השירות בנוסף למעסיק הישיר של עובדי הקבלן. החוק הגדיר שהאחריות של מזמין השירות כאילו הוא הפר בעצמו את זכויות עובדי הקבלן ונושא באחריות לכך.

תוכן עניינים

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – התוספת השלישית וכיצד יוכל לעזור לנו בודק שכר מוסמך

השינוי הגדול שהחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה חולל הינו העברת האחריות לתשלומי שכר והתנאים הסוציאליים של עובדי חברות קבלן למזמין השירות בנוסף למעסיק הישיר של עובדי הקבלן.

החוק הגדיר שהאחריות של מזמין השירות כאילו הוא הפר בעצמו את זכויות עובדי הקבלן ונושא באחריות לכך.

מבלבל? במאמר זה נעשה סדר בנושא.

מיהו מזמין שירות?

בהתאם להגדרת החוק, מזמין שירות הוא מי שמקבל אצלו שירות מקבלן, במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית. החוק קובע שקבלן מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו.

נשאלת השאלה האם כל שירות שנרכוש מקבלן נכנס לתחולת החוק? התשובה נמצאת בתוספת הראשונה לחוק אשר קובעת שהחוק חל רק

הוא התוספת הראשונה לחוק קובעת שהשירותים אשר ניתנים ע”י חברות קבלן ובתחולת החוק הינם:

(1)      שמירה ואבטחה;

(2)      ניקיון;

(3)      הסעדה, אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות.

 

מהי התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה?

התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה מונה את הסעיפים אשר האחריות חלה גם על מזמין שירות ביחס לזכויות עובדי הקבלן המועסקים בחצרו.

 

מה קורה עם קבלן מפר את הוראות החוק?

החוק קובע כי במידה ונמסרה למעסיק שהוא קבלן דרישת תשלום בשל הפרה של הוראה מהתוספת השלישית לחוק, יודיע על כך הממונה למזמין השירות בצירוף העתק מדרישת התשלום שנמסרה לקבלן למזמין השירות בצירוף העתק מדרישת התשלום שנמסרה לקבלן, ויתרה במזמין השירות, בכתב, כי אם לא תתוקן ההפרה או שמזמין השירות לא יפעל בתום לב לביטול החוזה ולחילוט ערובה שנתן הקבלן, בתוך 30 ימים ממועד ממסירת ההודעה.

לא תוקנה ההפרה, או לא פעל מזמין השירות התם לב, ימסור הממונה למזמין השירות הודעה על כוונת חיוב.

 

איך בודק שכר מוסמך יכול לסייע?

תפקידו של בודק שכר מוסמך הינו לתת למזמין השירות את ההגנה הנדרשת מכח החוק.

החוק קבע את ההגנות המנויות בחוק אשר אחת מהן היא ביצוע בדיקות תקופתיות ע”י בודק שכר מוסמך.

בודק שכר מוסמך הינו גורם בעל תעודה אשר הוכשר לבצע בדיקות תקופתיות ולספק אישור בודק שכר מוסמך לחברות אשר הושתו עליהם עיצומים ממשרד העבודה ומזמיני שירות אשר התקשרו עם חברות קבלן בתחום שמירה ניקיון והסעדה.

על בודק השכר המוסמך לבצע בדיקות תקופתיות בתדירות של לפחות תשעה חודשים לחברות הקבלן בהתאם לסעיפים המנויים בטיוטת התקנות לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

אז מתי עליך להעסיק בודק שכר מוסמך?

עליך להעסיק בודק שכר מוסמך בשני מצבים:

  1. במידה ומשרד העבודה ביצע ביקורת בחברתך והינך נדרש לספק אישור בודק שכר מוסמך (ראה מאמר בנושא).
  2. במידה ואתה מתקשר עם חברות קבלן בתחום שמירה, ניקיון והסעדה ובתנאים הבאים:

 

  1. השירות ניתן אצל מזמין השירות באמצעות ארבעה עובדים לפחות; לעניין זה אחת היא אם השירות ניתן בידי עובדים המועסקים בידי אותו קבלן או קבלנים שונים;
  2. השירות ניתן במהלך תקופה של שישה חודשים לפחות, באופן קבוע ורציף;

 

במידה וישנה עמידה בתנאים הללו, יש לבצע בדיקות תקופתיות ע”י בודק שכר מוסמך אשר יספק את אישור בודק השכר הנדרש ויספק את ההגנה המנויה מכח החוק.

 

אולי יעניין אותך גם..
מדריך להוצאת ויזה לארה”ב

איך להגיש בקשה לויזה לארצות הברית – מהם השלבי בדרך להוצאת הויזה- איפה מוציאים, במה זה כרוך, אילו טפסים צריך למלא ונקודות נוספות שיש להתייחס בדרך להוצאת הויזה

קרא עוד »
הוצאת ויזה לארצות הברית

איך להגיש בקשה לויזה לארצות הברית – במאמר הבא תקבלו מידע על השלבים בדרך להוצאת הויזה, איפה מוציאים, במה זה כרוך, אילו טפסים צריך למלא ונושאים נוספים שצריך להתייחס אליהם

קרא עוד »
בודק שכר מוסמך והחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

בודק שכר מוסמך כהגדרתו בחוק הינו כזה שעבר את ההכשרה הרלוונטית מכח התקנות ואף עבר את ההשתלמות התקופתית הנדרשת לצורך תיקוף רישיון בודק השכר המוסמך.
במקרה שבוצעה ביקורת ונמצאו ממצאים, על בודק השכר המוסמך לקחת מדגם של לפחות 10% מן העובדים ולוודא כי הליקויים תוקנו לעובדים שנדגמו ולעובדים נוספים שאינם נדגמו.
לאחר ביצוע הבדיקה ע”י בודק השכר המוסמך, תחתם חוות דעת בודק שכר מוסמך ותועבר למשרד העבודה עם צירוף אסמכתאות רלוונטיות.

קרא עוד »